Dailymotion Video Downloader 3.42

Dailymotion Video Downloader 3.42

Chermenin Software, Inc. – 2,5MB – Freeware – Windows
Download and save Dailymotion videos ( dailymotion.com ) to your PC, Ipod, Iphone, PSP, Mobile Phone with one-click. No extra codecs or players needed. You don't need any players to play flash video just play it on the default media player classic. No need to use scripts for web browsers. Download web videos to your PC, Ipod, PSP, Mobile. Save the downloaded video into various formats: .avi, .mpeg, .flv, .wmv. Just run Video Downloader and start downloading! Simply paste the URL of a video into the program, press Add, and the file will be downloaded into the selected folder.

Tổng quan

Dailymotion Video Downloader là một Freeware phần mềm trong danh mục Âm thanh & Đa phương tiện được phát triển bởi Chermenin Software, Inc..

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 31 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Dailymotion Video Downloader là 3.42, phát hành vào ngày 29/03/2018. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 02/02/2008.

Dailymotion Video Downloader đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 2,5MB.

Dailymotion Video Downloader Vẫn chưa được đánh giá xếp hạng bởi người sử dụng của chúng tôi


Viết nhận xét cho Dailymotion Video Downloader!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

Cài đặt

người sử dụng 31 UpdateStar có Dailymotion Video Downloader cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản